Telemedicínsky systém Miškolc - Košice Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Copyright © 2013 www.unlp.sk
Domov Fotogaléria Popis Popis
Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie
Stručný popis projektu: Východisková situácia:  Univerzitná nemocnica L. Pastuera (UNLP Košice) vznikla v roku 1991 ako všeobecná nemocnica poskytujúca zdravotnú  starostlivosť (ZS): ambulantnú všeobecnú a špecializovanú v 264 ambulanciách a poradniach, ústavnú ZS (1616 lôžok),  zdravotnú starostlivosť v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ), jednodňovú ZS a v rámci stacionára. V  jej spádovom regióne žije 1,58 mil. obyv. Zdravotnícke zariadenie sa zameriava na liečbu a prevenciu ochorení vrátane  ochorení skupiny 5, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí v SR a v regióne. Prevádzky nemocnice ležia v 2 areáloch. Starší z  nich v mestskej časti (MČ) Košice-Juh je pavilónového typu, pôvodne z 20. rokov minulého storočia, ktorý bol následne  dobudovávaný počas 60.-90. rokov. Druhé pracovisko bolo vybudované v 70.-80. rokoch 20. storočia v MČ Košice-Západ,  navrhnuté ako sústava monoblokov.  Z analytickej časti Komplexného reštrukturalizačného programu UNLP Košice vyplýva nevyhnutná potreba investícii do  stavebných objektov a obnovy a doplnenia prístrojového vybavenia, ale aj potreba dobudovania moderného integrovaného  pracoviska urgentnej zdravotnej starostlivosti (urgentný príjem), anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a kliniky  úrazovej chirurgie (KÚCH) s centrálnym operačným traktom (COT) na pracovisku Rastislavova 43 vrátane jeho vybavenia  modernou zdravotníckou technikou a prístrojovým vybavením, čím sa dosiahne komplexnosť PZS žiadateľa pri liečbe  závažných ochorení a záchrane ľudských životov.
ďalej   > <   návrat
|