Telemedicínsky systém Miškolc - Košice Telemedicínsky systém Miškolc - Košice Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Copyright © 2013 www.unlp.sk
Domov Fotogaléria Popis Popis
Telemedicínsky systém Miškolc - Košice
Najvyššou položkou v rámci rozpočtu projektu je obstaranie vysokorýchlostného PACSu. PACS je systém pre správu,  archiváciu a komunikáciu obrazovej informácie v zdravotníctve, pričom pod systémom  rozumieme digitálny elektronický  systém a pod komunikáciou rozumieme nielen prenos po miestnej alebo vzdialenej sieti, ale aj sprístupnenie a zobrazenie  digitálnych snímok ako obrázkov na vhodnom zobrazovacom zariadení. Zavedenie PACS-u má prínosy v liečebnopreventívnej,  ako aj v ekonomickej oblasti a umožňuje výrazné zrýchlenie a zlepšenie diagnostiky a odbúraním potreby skladovania a  distribúcie klasického filmového materiálu aj zníženie administratívnej náročnosti na zdravotnícky personál.  S pomocou telemedicíny je možné na oboch stranách hranice vytvoriť spoločnú oblasť poskytovania starostlivosti. Pre  pacientov projekt poskytne adekvátnejšiu starostlivosť, zníženie cestovných nákladov a skrátenie času diagnostikovania. Na  slovenskýcz zjazdovkách sa lyžuje mnoho maďarských lyžiarov. Naopak, maďarské kúpaliská sú plné Slovákov. Je preto  dôležité mať prístup ku starším diagnózam, snímkam a liečbe ošetrovaného pacienta z druhej strany hranice. N základe  týchto informácií je možné pacienta vhodnejšie ošetriť a až následne zabezpečiť jeho presun do „domovskej“ nemocnice.  Postupne sa vytvoria spoločné spádové oblasti, znížia sa bariéry pri prístupe ku zdravotnej starostlivosti, posilnia sa  cezhraničné partnerstvá.  Pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve projekt poskytne možnosť odbornej spolupráce, výmenu skúseností, lepšie  organizovanie starostlivosti a lepšie využitie zariadení. Konzultáciami „on line“ sa napomôže zdieľaniu vedomostí a  nahromadených skúsenosti medzi odborníkmi vo všetkých nemocniciach.  Celkový rozpočet projektu činí 387 730,48 € z toho pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice je určených 133 084,50 €.  Projekt je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom a vlastnými zdrojmi prijímateľov.     
ďalej   > <   návrat
|